Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů a jejich používání v souvislosti s GDPR

Naposledy aktualizováno: 15. 11. 2022

Ochrana soukromí včetně ochrany osobních údajů je podmínkou vzájemné důvěry a je proto jednou ze základních hodnot společnosti ALBAform CZ s.r.o. Tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování osobních údajů a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů společností. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich
právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále jen „GDPR“ a dalšími
relevantními právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a řídíme se následujícími pravidly:

1. Základní ustanovení

Správcem vašich osobních údajů je ALBAform CZ s.r.o. se sídlem Jánská 449/12, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 035 49 267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85404 – dále jen „společnost“.

2. Ochrana osobních údajů dětí

Tyto webové stránky nejsou určeny pro použití osobami mladšími 16 let. Neusilujeme o shromažďování informací o osobách mladších 16 let. Osoba mladší 16 let může naše webové stránky používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce.
Bez souhlasu zákonného zástupce nesmí osoba mladší než 16 let posílat ani zveřejňovat informace na těchto webových stránkách. Pokud taková osoba poskytne osobní informace prostřednictvím těchto webových stránek, tyto informace vymažeme ihned, jakmile se dozvíme o jejím věku a poté je nebudeme používat pro žádný účel.

3. Osobní údaje, které zpracováváme

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pro navázání obchodního vztahu anebo zpřístupnění některé služby je však předání některých osobních údajů vyžadováno. Pokud nám je nepředáte, nebude možné obchodní vztah navázat anebo službu poskytnout v plném rozsahu a kvalitě.

A. během vaší návštěvy našich webových stránek

(1) Během vaší návštěvy našich webových stránek, aniž byste nás kontaktovali nebo se do nich přihlašovali, váš prohlížeč automaticky předává následující informace našemu serveru:

 • Datum a čas návštěvy na webové stránce ALBAform.com
 • Identifikace poskytovatele datového připojení na internet
 • IP adresa počítače, mobilního telefonu
 • Přidělený název návštěvníka poskytovatelem internetu
 • Značka, typ a model zařízení
 • Operační systém zařízení
 • Název webového prohlížeče
 • Jazykové nastavení zařízení
 • Zeměpisná lokace návštěvníka
 • Session_​Start – Datum a čas interakce na webové stránce
 • Click — Datum a čas kliknutí na odkaz, který návštěvníka směřuje na jinou stránku nebo pryč z webové stránky
 • Page_​View – Datum a čas obnovení dané stránky a sběr dat jako je URL stránky, URL stránky ze které návštěvník přišel na webovou stránku ALBAform.com a jak dlouho návštěvník na stránce strávil
 • Form_​Submit – Datum a čas ve kterém návštěvník odeslal formulář na zpracování a sběr dat jako je ID formuláře, název formuláře, lokace formuláře v rámci stránky a text, který byl odeslán prostřednictvím tohoto formuláře
 • Video_​Progress – Datum a čas ve kterém návštěvník přehrál video vnořené z webové stránky Youtube

(2) Pokud nás kontaktujete e‑mailem nebo přes kontaktní formulář na našich webových stránkách,
obdržíme tyto informace:

 • Vaši e‑mailovou adresu a další informace, které poskytujete e‑mailem
  Vaši e‑mailovou adresu, jméno, telefon a textovou zprávu, kterou poskytujete pomocí
  kontaktního formuláře

(3) Naše webové stránky nabízejí možnost používat sociální pluginy.

K ochraně vašich dat jsou sociální pluginy integrovány na webových stránkách pouze jako grafika,
která obsahuje odkaz na odpovídající webové stránky majitele příslušného sociálního pluginu.
Kliknutím na grafiku odešlete data příslušnému poskytovateli. Pokud nekliknete na grafiku, mezi vámi
a poskytovateli sociálního pluginu nedojde k žádné výměně.

Nezodpovídáme a neneseme žádnou odpovědnost za ztráty nebo závazky vyplývající nebo
související s platformami třetích stran. Vaše užívání platforem třetích stran podléhá podmínkám
provozovatelů platformy třetích stran.


Do domovské stránky jsme integrovali sociální pluginy těchto poskytovatelů:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA;

(4) Údaje získané prostřednictvím souborů cookies

Aby vám náš web dobře fungoval, používáme technologie, jako jsou například soubory cookies.
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při
návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše preference po určitou dobu, abyste je
nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku.
Více informací o cookies a jejich nastavení naleznete v samostatném dokumentu.

B. V případě, že jste naším zákazníkem

zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb, resp.
s uzavřením smlouvy.

C. V případě, že jste naším obchodním partnerem

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s uskutečněním naší vzájemné
spolupráce zejména kontaktní údaje, pokud jste podnikající fyzickou osobou nebo pokud jste
kontaktní osobou oprávněnou jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního
vztahu.


Společnost zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu
nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

4. Právní základ a účely zpracování obchodních údajů

Plnění a uzavření smlouvy

 • Poskytování objednaných produktů a služeb – včetně fakturace a administrace plateb

  Plnění právní povinnosti
 • Vedení účetní a daňové evidence
  – Plnění dalších zákonných povinností

  Oprávněné zájmy
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových služeb
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany osob a našeho majetku v prostorách provozovatele
 • Zajištění bezpečnosti našich systému a sítí před útoky zvenčí či zneužitím
 • Zasílání obchodních sdělení týkajících se objednaných či obdobných produktů a
  služeb
 • Zodpovězení vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře či
  sděleného telefonicky
 • Monitorování příchozích hovorů
 • Ochrana našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • Vymáhání pohledávek

Souhlas – pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej
kdykoliv odvolat

5. Zpracování, předávání či sdílení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme přímo, a to v písemné i elektronické formě a neposkytujeme je žádným třetím stranám. Údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také dalšími osobami v postavení zpracovatelů, vždy však pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování respektující vaše práva na ochranu osobních údajů a zavazující případné zpracovatele k dodržování platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.


Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy. Tyto orgány budou vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci.

Na vaši žádost vám poskytneme informace o příjemcích vašich osobních údajů.

Předávání osobních údajů do tzv. třetích zemí.

Vzhledem k tomu, že poskytujeme celou řadu služeb v online prostředí, kde často dochází k přenosu dat po celém světě, může se stát, že v rámci poskytování služeb nebo v rámci našeho obchodního vztahu budou vaše osobní údaje předány do tzv. třetích zemí mimo Evropskou unii. V takovém případě předáváme vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů, příjemce vašich osobních údajů je vázán standartními smluvními doložkami EU o ochraně osobních údajů nebo za předpokladu, že příjemce poskytl vhodné záruky ochrany osobních údajů.

6. Doba zpracování osobních údajů

Výše uvedené údaje uchováváme po dobu existence smluvního vztahu či oprávněného zájmu nebo po dobu k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů či pro případná správní řízení. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na druhu smluvního vztahu a proto se skutečná doba uchování informací může výrazně lišit.

U většiny smluvních vztahů musíme zajistit dokladování výpočtu a odvodu daní a uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Údaje zpracovávané na základě souhlasu budou uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu, resp. do jeho odvolání.

Osobní údaje pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nenávratně zlikvidovány.

7. Zabezpečení údajů

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti.  Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení, úniku nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

8. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

9. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva:

 • právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější
  informace o jejich zpracování
 • právo požadovat opravu vašich nepřesných či neúplných osobních údajů
 • právo požádat nás o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově
  čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsou zpracovávány
  automatizovaně.
 • právo podat námitku proti zpracování,
 • právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod
  pro jejich další zpracování
 • v případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě uplatnění výše uvedených práv, jakýchkoli dotazů, připomínek, návrhů či námitek ohledně
zpracování osobních údajů nás prosím neváhejte kontaktovat na adrese společnosti nebo na
emailové adrese info@albaform.com

ALBAform CZ s.r.o.
Jánská 449/12
602 00 Brno – Brno-město
Česká republika
+420 515 548 505

Všem Vašim podnětům se budeme pozorně věnovat.

Pokud se přesto budete chtít obrátit na dozorový orgán máte

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, e‑mail: posta@uoou.cz, datová
  schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz

V Brně dne 15. 11. 2022

ALBAform CZ s.r.o.